Groenhuis: algemene verkoops- en factuurvoorwaarden.

  1. Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze verkoops- en factuurvoorwaarden in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
  2. Betwistingen over de aard en de hoedanigheid van de goederen moeten per aangetekende brief overgemaakt worden, binnen de 24 uur na ontvangst van de levering.
  3. De facturen zijn contant te betalen op de uitbatingzetel van Groenhuis bvba, vanaf het ogenblik van de datum van de facturen. Bij niet contante betaling is een intrest verschuldigd van 11,5 % per maand vanaf de factuurdatum en zonder enige ingebrekestelling. Als de factuur niet betaald is binnen de 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum, is de koper Groenhuis bvba een schadevergoeding verschuldigd wegens laattijdige betaling. Deze schadevergoeding bedraagt aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Eventueel toegestane kortingen vervallen bij laattijdige betaling.
  4. Als de koper in het verleden al minimaal 3 keer een factuur niet tijdig betaald heeft, zullen toekomstige leveringen enkel onder rembours gebeuren.
  5. De contracten worden geacht aangegaan te zijn te Heist-Op-Den-Berg zodanig dat bij eventuele betwistingen de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd zijn.